Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) ukládá výrobcům povinnost zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem. Naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. je podle tohoto zákona považována za výrobce pneumatik i za výrobce baterií a zajišťuje plnění zákonných povinností následujícím způsobem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik

V naší společnosti je ochrana životního prostředí jednou z priorit. Je pro nás důležité, aby všichni koneční uživatelé (tj. osoby užívající výrobky, než se staly odpadem) v souladu s požadavky zákona o výrobcích s ukončenou životností neodstraňovaly použité pneumatiky jako netříděný komunální odpad, ale odevzdaly je na místech k tomu určených.

Místa zpětného odběru

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností realizován v individuálním systému.  Jako konečným uživatel, můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde.

Upozorňujeme Vás, že provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní pneumatiky, a to:

  • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
  • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
  • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

 

Osvětové a informační aktivity

V souladu s požadavky zákona o výrobcích s ukončenou životností provádí naše společnost ve vztahu ke konečným uživatelům informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

  • o možnostech předcházení vzniku odpadu z pneumatik,
  • o možnostech přípravy pneumatik k opětovnému použití,
  • o požadavku, aby odpadní pneumatiky byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
  • o negativních dopadech nelegálního zbavování se pneumatik mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
  • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

 

Plnění dalších zákonných povinností 

Naše společnost dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Také při prodeji automobilů uvádíme odděleně od ceny automobilu náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Zpětný odběr pneumatik | Leták ke stažení Stáhnout

Zpětný odběr odpadních baterií

Zpětný odběr baterií a akumulátorů naše společnost realizuje prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ: 26725967, www.ecobat.cz (dále jen „kolektivní systém ECOBAT“).

Zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů je zajišťován bez ohledu na to, zda jsou na trh nebo do oběhu uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků (v našem případě automobilů).

Stejně jako je tomu u odpadních pneumatik, ani odpadní baterie a akumulátory nesmí být odstraňovány jako netříděný komunální odpad a nesmí se skládkovat. Hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí a tím možný negativní vliv na lidské zdraví.

Koneční uživatelé by měli odpadní baterie a akumulátory odevzdat na veřejných sběrných místech, a tím zajistit jejich následné materiálové zpracování za použití nejlepších dostupných technik. Recyklací kovových látek obsažených v odpadních bateriích dosahujeme významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Síť sběrných míst kolektivního systému ECOBAT najdete na https://mapa.ecobat.cz/. Připravená interaktivní mapa sběrných míst poskytuje kompletní informace o nejbližším místě, kam je možné odpadní baterie a akumulátory bezplatně odevzdat. Filtrovat lze podle skupiny baterií i možnosti společného odevzdání odpadních baterií s drobným elektrozařízením.

Přenosné baterie můžete odevzdávat na kterémkoliv veřejném místě zpětného odběru sběrné sítě kolektivního systému ECOBAT nebo poslednímu prodejci. Automobilové nebo průmyslové baterie je možné odevzdat pouze v místě zpětného odběru odpadních baterií např. sběrné sítě kolektivního systému ECOBAT nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech.

Všechny baterie a akumulátory je možné odevzdat bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr

Baterie a akumulátory uváděné na trh naší společností jsou označeny stanoveným grafickým symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol značí, že baterie nepatří do směsného odpadu a musí být odevzdány na místě k tomu určeném. V případě přítomnosti těžkého kovu v některých typech baterií, musí být pod grafickým symbolem doplněn údaj o chemickém složení baterie Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb pro olovo. Skupiny přenosných a automobilových baterií nebo akumulátorů viditelně, čitelně a nesmazatelně obsahují údaj o své kapacitě.

Zpětný odběr baterií | Leták ke stažení Stáhnout