Informace o zpracování osobních údajů

Pro žádost v grantovém programu

I. Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správcem Vámi předaných osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

HMMC každoročně prostřednictvím svého grantového programu finančně přispívá na projekty zaměřené na děti, handicapované, kulturu a sport (např. podpora mladých talentů, obohacení volnočasových aktivit, vylepšení veřejných prostor). HMMC za tímto účelem přijímá od osob realizujících projekty žádosti o příspěvek z grantového programu (dále jen „Žádost“). Žádosti jsou následně hodnoceny a HMMC dle vlastního uvážení rozhoduje, které projekty finančně podpoří.

Konkrétními účely zpracování osobních údajů jsou:

  1. příjem a posuzování Žádostí a rozhodování o tom, zda bude projekt podpořen, včetně komunikace mezi HMMC a Vámi (dále jen „Posouzení žádosti“),
  2. PR účely, zejm. publikování informací o podpořených projektech, a to na webových stránkách HMMC, v tištěných a elektronických médiích a zpravodajích, na sociálních sítích, v TV apod. (dále jen „PR účely“)

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

Rozsah zpracování osobních údajů pro účely:

  1. Posouzení žádosti odpovídá osobním údajům Vámi uvedeným ve formuláři Žádosti. Jedná se tak zejména o identifikační, adresní a kontaktní údaje o žadateli, kontaktní údaje na zodpovědnou osobu žadatele, údaje o bankovním spojení žadatele, údaje o v minulosti získaných příspěvcích z grantového programu HMMC, údaje o projektu, na který je příspěvek žádán vč. požadované výše příspěku a dalších zdrojích financování projektu, údaje o do projektu zapojených zaměstnancích HMMC (v rozsahu jména, příjmení, ID a popisu zapojení) a údaje o vyhodnocení Žádosti.
  2. PR odpovídá identifikačním údajům žadatele, údajům o projektu a výši poskytnutého finančního příspěvku.

Jak dlouho budou u nás osobní údaje uloženy?

Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány až do uplynutí 4 let od rozhodnutí o tom, zda bude projekt podpořen, což odpovídá době nezbytné pro vypořádání případných vzájemných práv a povinností souvisejících  s podanou Žádostí, budou-li některou ze stran uplatněny. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány (případně anonymizovány), pokud pro takové uchovávání nebudou existovat zákonné důvody.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Podání Žádosti, tedy i poskytnutí osobních údajů v rámci formuláře Žádosti, je dobrovolné.

Jakmile však Žádost podáte, není zpracování osobních údajů pro účely Posouzení žádostizaloženo na souhlasu subjektu údajů, ale na existenci oprávněného zájmu HMMC, kterým je posouzení a rozhodování o Žádostech tak, aby vynaloženými prostředky bylo co nejlépe dosaženo účelu grantového programu.

Stejně tak je v oprávněném zájmu HMMC užití osobních údajů pro PR účely. Jednou z nejvyšších priorit a zároveň závazkem HMMC je společenská odpovědnost. Za tím účelem, stejně jako za účelem budování dobrých vztahů s veřejností, HMMC mimo jiné každoročně vyhlašuje grantový program. Aby HMMC řádně plnila svůj závazek a budovala dobré vztahy s veřejností, nepostačuje některé z projektů finančně podpořit, ale je obecně žádoucí a v oprávněném zájmu HMMC, aby se o projektech dozvěděla širší veřejnost.

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

Naše společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při automatizovaném zpracování osobních údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na práva subjetů údajů.

Jsou námi zpracovávané osobní údaje v bezpečí?

Ochrana osobních údajů je v naší společnosti organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

HMMC předá osobní údaje pouze orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, nebo pokud to bude v souladu s oprávněnými zájmy HMMC.

Jaká máte práva?

V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) můžete uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů.

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s článkem 21 GDPR.

Máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

 

II. Prohlášení v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotodokumentace projektu

Jako žadatel o příspěvek z grantového programu prohlašuji, že:

  1. jsem oprávněn předat HMMC osobní údaje třetích osob uvedené v Žádosti a od třetích osob jsem si obstaral souhlas s předáním osobních údajů, je-li potřebný,
  2. jsem vůči těmto třetím osobám v souvislosti s předáním jejich osobních údajů HMMC splnil veškeré své povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména že jsem vůči těmto třetím osobám splnil informační povinnost ve smylu článků 13 a 14 GDPR a že jsem je informoval o podmínkách zpracování osobních údajů dle této informace,
  3. souhlasím s pořízením fotodokumentace projektu ze strany HMMC a s jejím šířením a zveřejňováním zejm. na webových stránkách HMMC, v tištěných a elektronických médiích a zpravodajích, na sociálních sítích, v TV apod., a že jsem osoby podílející se na projektu seznámil s pořizováním fotodokumentace a způsoby jejího použití.