Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Etický kodex představuje základ našich závazků chovat se v souladu s etickými a právními předpisy, je tedy páteří compliance programu, který pro Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „naše společnost“) představuje jednu z nejvyšších priorit. Veškeré chování jakýchkoli osob, které může být objektivně spojováno s naší společností, musí obstát při testu souladnosti s etickým kodexem. Žádný zaměstnanec ani jakákoli jiná osoba jednající za naši společnost bez ohledu na profesi či postavení ve společnosti nemohou být vyňati z dosahu etického kodexu a jsou povinni se jím řídit.

Naše společnost považuje všechna níže uvedená pravidla za stejně důležitá bez ohledu na pořadí, v jakém jsou uvedena.


Ekonomický rozvoj

Prostřednictvím neustálého zlepšování efektivity řízení budeme chránit zájmy vlastníků naší společnosti, zvyšovat její aktiva a přispívat k národnímu ekonomickému růstu.

Prosazování zájmů zákazníků

Budeme podporovat práva a zájmy našich zákazníků dodáváním produktů a služeb nejvyšší kvality a budeme plnit sliby dané zákazníkům.

Respekt k lidem a rozvoj lidských zdrojů

Budeme respektovat individuální osobnost našich zaměstnanců, abychom vytvořili firemní kulturu založenou na vzájemné důvěře a porozumění a budeme dělat vše pro to, abychom poskytovali rovné příležitosti a předcházeli jakékoli diskriminaci nebo obtěžování na pracovišti.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Budeme přísně chránit soukromí a osobní údaje všech fyzických osob v souladu s našimi zásadami a přijmeme vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Proti korupci

Přísně zakazujeme jakékoli korupční jednání. Úplatek neposkytneme, nenabídneme ani nepřijmeme.

Transparentní podnikání, poctivá soutěž a partnerství se smluvními partnery

Ve styku s našimi obchodními partnery z řad odběratelů i dodavatelů se budeme chovat v souladu s transparentními pravidly, abychom vytvořili poctivou, důvěryhodnou a veřejností pozitivně přijatou společenskou kulturu, založenou na čestných a rovných podmínkách, zajišťujících vzájemný přínos a užitek.

Smluvním partnerům poskytneme potřebnou technickou podporu a vedení k dosažení oboustranného růstu.

Přesné obchodní a finanční záznamy, plnění daňových a celních povinností

Vždy budeme vést a uchovávat úplné účetní a obchodní záznamy v souladu s veškerými právními předpisy, standardy a vnitřními pravidly naší společnosti a budeme dodržovat veškeré daňové a celní předpisy.

Životní prostředí a společnost

Budeme chránit a zlepšovat životní prostředí díky používání inovativních technologií a důslednému dodržování ekologických předpisů. Svou společenskou odpovědnost budeme prokazovat prostřednictvím kulturních a veřejně prospěšných aktivit.

Duševní vlastnictví

Budeme striktně dodržovat veškeré zákony vztahující se k průmyslovým vzorům, patentům, autorskému právu, obchodním známkám a ostatním odvětvím a formám duševního vlastnictví.

Setkali jste se s porušením etického kodexu?

Máte možnost nám podat podnět