Podání oznámení

Naše společnost (HMMC), jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), má zavedený vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení od fyzických osob (dále jen “oznamovatel“) o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 Zákona (dále jen „oznámení“).

HMMC přijímá oznámení též od osob, které pro HMMC nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Typy oznámení, kterým nenáleží ochrana podle Zákona (§ 3 Zákona)

HMMC přijímá a prošetřuje i anonymní oznámení. Taková oznámení však nemusíme vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanovených Zákonem. Ochrana podle Zákona náleží původně anonymnímu oznamovateli až od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření.

Veškerým podnětům a stížnostem věnujeme náležitou pozornost i v případě, kdy se nejedná oznámení ve smyslu Zákona, přestože ani tyto nemusíme vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanovených Zákonem. Vyzýváme kohokoli, kdo se setkal s takovým chováním, které dle jeho přesvědčení může být v rozporu s Etickým kodexem HMMC nebo právními předpisy a které má nebo může mít vztah k naší společnosti, aby takovou skutečnost či podezření oznámil prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Z ochrany jsou vyloučena vědomě nepravdivá oznámení, tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti.

Způsoby oznamování

  1. Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému HMMC

Oznámení lze podat písemně nebo ústně (osobně či telefonicky), mj. též prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

  1. Oznamování Ministerstvu spravedlnosti

Oznámení lze podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Zaznamenávání ústně podaných oznámení

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Formulář neslouží k vyřizování běžných reklamací a stížností koncových zákazníků, které je potřeba řešit prostřednictvím prodejní sítě vozidel Hyundai.

Podání oznámení

Vaše totožnost

Nepovinné kontaktní údaje

I bez uvedení kontaktních údajů budete moci zjistit stav Vašeho Oznámení nebo jej doplnit pomocí ID oznámení, které Vám bude vygenerováno. Pokud nám své kontaktní údaje sdělíte, můžeme Vás jejich prostřednictvím kontaktovat.

David Valenta

Vedoucí Právního oddělení compliance@hyundai-motor.cz + 420 596 141 603

Karel Foldyna

Člen Právního oddělení compliance@hyundai-motor.cz + 420 596 141 606

Matouš Havel

Člen Právního oddělení compliance@hyundai-motor.cz + 420 596 141 607

Ctirad Václavínek

Vedoucí oddělení Zaměstnaneckých vztahů compliance@hyundai-motor.cz + 420 596 141 410

Aleš Spáčil

Člen oddělení Zaměstnaneckých vztahů compliance@hyundai.motor.cz + 420 596 141 422

HMMC v souladu s § 9 odst. 1 a § 10 Zákona určil k výkonu činnosti podle § 11 Zákona tyto příslušné osoby.