Informace o zpracování
osobních údajů

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

 

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Účelem zpracování osobních údajů je Whistleblowing – umožnění komukoli, zejména zaměstnancům, zástupcům HMMC a obchodním partnerům, podávat prostřednictvím telefonní linky, písemně, on-line nebo osobně důvěrná, a pokud to oznamující osoba preferuje, i anonymní oznámení o porušeních předpisů z různých oblastí práva (podněty) a umožnění HMMC přijmout odpovídající opatření v reakci na přijaté podněty.

 

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat?

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedenému účelu jejich zpracování. Jedná se tak o:

Adresní a identifikační údaje, popisné údaje v rozsahu nahlašovaného jednání, údaje o jiné osobě případně obsažené v podnětu, informace o datech souvisejících s přijetím a vyřízením podnětu a unikátní identifikátor podnětu sloužící pro ověření stavu řešení podnětu a případnou další komunikaci.

 

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány až do uplynutí 3 let od vyřízení podnětu a poté budou zlikvidovány (případně anonymizovány), pokud pro takové uchovávání nebudou existovat zákonné důvody.

 

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Podání podnětu je možno činit i anonymně, tedy bez nutnosti uvádět osobní údaje. Podání podnětu, tedy i poskytnutí jakýchkoli osobních údajů v rámci podnětu je dobrovolné. Zpracování osobních údajů pro účely whistleblowing však není založeno na vašem souhlasu, ale na existenci oprávněného zájmu HMMC, kterým je prevence a odhalování protiprávního jednání. 

 

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

 

Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Ochrana vašich údajů je v naší společnosti organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

HMMC předá osobní údaje pouze orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, nebo pokud to bude v souladu s oprávněnými zájmy HMMC.

 

Jaká máte práva?

V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) můžete uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů.

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s článkem 21 GDPR.

Máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování