Informace o zpracování
osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

 

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Účelem zpracování je:

  1. v případě oznámení spadajících do režimu zákona o ochraně oznamovatelů
  • přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému HMMC dle zákona o ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.) a navazující přijímání opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu;
  1. v případě oznámení nespadajících do režimu zákona o ochraně oznamovatelů
  • přijímání a zpracovávání oznámení o možném protiprávním či neetickém chování od kohokoli mimo režim zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování. Jedná se tak o identifikační údaje (zejména o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele), další údaje o oznamovateli a jiných osobách případně obsažené v oznámení, informace o datech a lhůtách souvisejících s přijetím a posouzením oznámení a výsledek posouzení (vyřízení), unikátní identifikátor oznámení sloužící pro ověření stavu řešení oznámení a případnou další komunikaci.

 

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení a poté budou zlikvidovány (případně anonymizovány), pokud pro takové uchovávání nebudou existovat zákonné důvody.

 

Jaký je právní důvod zpracování osobních údajů?

Podání oznámení, tedy i poskytnutí jakýchkoli osobních údajů v rámci oznámení je dobrovolné. Zpracování osobních údajů obsažených v oznámení však není založeno na vašem souhlasu, ale:

  1. v případě oznámení spadajících do režimu zákona o ochraně oznamovatelů je tímto právním důvodem samotný zákon o ochraně oznamovatelů;
  2. v případě oznámení nespadajících do režimu zákona o ochraně oznamovatelů je tímto právním důvodem existence oprávněného zájmu HMMC, kterým je prevence a odhalování protiprávního a neetického jednání.

 

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

 

Jsou zpracovávané údaje v bezpečí?

Ochrana vašich údajů je v naší společnosti organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

HMMC předá osobní údaje pouze orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, nebo pokud to bude v souladu s oprávněnými zájmy HMMC.

 

Jaká jsou práva subjektu údajů?

V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) můžete uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů.

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s článkem 21 GDPR.

Máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování

Máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování